kali基本工具,NETCAT ( 第一部分)

NC /NCCAT 、 网络中的瑞士军刀,有以下几点:

1. 侦听模式/传输模式

2. Telnet / 获取banner信息

nc-nv 1.1.1.1 110

nc-nv 1.1.1.1 25

nc-nv 1.1.1.1 80

3. 传输文本信息

NC -L -P 4444

NC -NV 1.1.1.1 4444

4. 传输文件目录

A: NC -LP 333 > 1.MP4

B: NC -NV 1.1.1.1 333 < 1.MP4 -q 1

5. 加密传输文件

6. 远程控制木马

7. 加密所有流量

8. 留媒服务器

远程克隆硬盘